Loading...
Данъчни услуги 2017-08-29T12:26:10+00:00

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

Ние предлагаме широк кръг от услуги в областта на данъчните консултации, данъчните анализи и данъчната защита, като се стреми за комплексно решаване на бизнес проблемите на своите клиенти.

  • Текущо данъчно планиране и навременна оценка на вашите данъчни задължения във връзка с годишното счетоводно приключване

  • Консултации и съвети по въпроси, свързани с прилагане на данъчното законодателство, включително : Корпоративен данък, Данък върху разходите, Данък при източника, Данък добавена стойност и Акцизи, Данък върху доходите на физически лица, Местни данъци и такси

  • Консултации и услуги относно социалното и здравно осигуряване

  • Консултации и услуги във връзка с определени търговски сделки

  • Консултации по прилагането на Спогодби за избягване двойното данъчно облагане – СИДДО.

  • Оформяне на декларации, представителство пред органите по приходите, включително в хода на извършвани проверки и ревизии. Помощ при попълване на данъчни и други декларации.

  • Искания за възстановяване и прихващане на данъчни и други публични вземания

ЗАПИТВАНЕ