Loading...
Защита на лични данни 2018-06-06T11:28:54+00:00

Политиката за защита на лични данни на „Ди Ай Зет Консулт” ООД урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговаря на стандартите в организацията на Администратора и да съответства на правните изисквания на Закона за защита на личните данни и Общият регламент за защитата на данните на (ЕС)2016/679 („GDPR”).

I. Въведение

Политиката за защита на личните данни се отнася до личните данни, събирани чрез нашият уебсайт www.diz-consult.com.
„Ди Ай Зет Консулт” ООД може по своя преценка да променя и допълва настоящата Политика за защита на личните данни по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

II. Лични данни – събиране, обработване и съхраняване.

Ползването на информацията от сайта не предполага предостаянето от ваша страна на лични данни. Сайтът съдържа опция, която позволява да заявите интерес от услугите на „Ди Ай Зет Консулт” ООД и да отправите запитване по въпроси, които представляват интерес за вас. В тази връзка информацията, която се събира е лимитирана единствено до данни (име, е-мейл адрес, телефон и др.под.), които ще ни позволят да се свържем обратно с Вас, за да отговорим на поставените от Вас въпроси. „Ди Ай Зет Консулт“ ООД не получава, не събира и не разпространява каквато и да било конфиденциална информация и/или лични данни относно потребителите на своя сайт.

1. Лични данни, които събираме:
– Име
– Е-мейл адрес
– Телефонен номер

2. Срок за съхранение на личните данни
Ди Ай Зет Консулт” ООД няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме.
При отпадане на необходимостта от съхранението им, „Ди Ай Зет Консулт” ООД ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

III. Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни

„Ди Ай Зет Консулт” ООД събира, обработва и съхранява лични данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:
– Осъществяване на контакт с Вас и отговаряне на Вашето запитване

IV. Предаване на Вашите лични данни за обработване

„Ди Ай Зет Консулт” ООД няма да предостави Вашите лични данни на трети лица.

V. Вашите права за защита на личните Ви данни:

При всяко обработване Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за целта съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. Ако желаете да се свържете с нас относно използването от наша страна на Личните Ви данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, пишете ни на адрес: info@diz-consult.com. В съобщението до нас посочете наименованието на уебсайта, на който сте предоставили информацията, както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

VI. Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни

Защитата на данните на хартиено копие, както и на електронен носител от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредтвом поредица от вътрешно регулирани технически и организационни мерки.

VII. Използване на „Бисквитки“

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Ако не желаете да инсталираме бисквитки, пишете ни на адрес: info@diz-consult.com Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: „Ди Ай Зет Консулт”ООД
ЕИК: 200786152
Седалище и адрес на управление: гр. София 1680, бул. „България“ 58, вх. А, офис 22
Адрес за кореспонденция: гр. София 1680, бул. „България“ 58, вх. А, офис 22 E-mail: info@diz-consult.com
Телефон за контакт: +35924834252